Logo Autodealerstickers.nl - Alle soorten stickers voor autodealers

Algemene voorwaarden Autodealerstickers.nl

1. Betrokken partijen

Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Autodealerstickers.nl (als zijnde leverancier) en U (als zijnde afnemer).

2. Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst met U komt tot stand wanneer U na het plaatsen van een elektronische bestelling(Bestelformulier) een elektronische, bevestiging van Autodealerstickers.nl heeft ontvangen. Deze overeenkomst is bindend.

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie. Autodealerstickers.nl is niet aansprakelijk voor de hier eventueel uit voortvloeiende consequenties.

4. Betalingsmogelijkheden

Autodealerstickers.nl hanteert de volgende betalingsmethoden:
Voorafgaande overmaking via bank of giro Betaling via iDeal (kosten voor betaling € 1,00) Betaling via Paypal (kosten voor betaling € 2,00)

5. Productprijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW. Eventuele verzendkosten en verwijderingsbijdrage zijn niet bij de prijzen inbegrepen. Alle afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

6. Levering

Levering van de door U bestelde producten geschiedt door- en onder verantwoordelijkheid van Autodealerstickers.nl. Indien op uw bestelling verzendkosten van toepassing zijn zal dit in de bevestiging nogmaals worden vermeld. De levertijd van uw bestelling bedraagt volgens ‘de wet, kopen op afstand’ maximaal 30 dagen. De levertijd van uw bestelling bij Autodealerstickers.nl zal doorgaans 7 dagen bedragen. Indien de levertijd langer bedraagt dan 7 dagen wordt U elektronisch op de hoogte gesteld. Wij zullen u dan een nieuwe levertijd voorstellen. Wanneer de levertijd niet gehaald wordt heeft u de mogelijkheid de bestelling te ontbinden. Reeds betaalde bestellingen zullen, bij ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen terug gestort worden. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

7. Reclamatie

Autodealerstickers.nl is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door Autodealerstickers.nl worden gecompleteerd, dan wel naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product.

8. Recht van retour (ook welk afkoelingsperiode genoemd)

1.) Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.) Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan verkoper te melden. De koper dient het product – na overleg met verkoper – te sturen naar een door verkoper vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3.) Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen, inclusief de door hem betaalde kosten van toezending, binnen dertig (30) dagen nadat verkoper het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.
4.) Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.
5.) Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal verkoper de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

9. Prijsverhogingen

Prijsverhogingen zijn toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld een BTW tariefswijziging). Indien er een prijsverhoging plaatsvindt zult u als klant van Autodealerstickers.nl hier tijdig van hoogte worden gebracht. Hierna heeft u het recht op ontbinding van de overeenkomst.

10. Ontbinding:

a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens Autodealerstickers.nl niet, niet tijdig of niet juist nakomt. b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surseance van betaling verkeert.
c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Autodealerstickers.nl heeft voldaan, heeft Autodealerstickers.nl het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Autodealerstickers.nl terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan Autodealerstickers.nl verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Autodealerstickers.nl het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

11. Orders

-Het plaatsen van een order is bindend. -Bij het plaatsen van een order bent u zich bewust van onze algemene voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd. -Orders kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn.

12. Garantie

Verkoper staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Op de geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of wanneer de wet koper andere en/of aanvullende rechten en vorderingen toekent.
Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van verkoper zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft verkoper garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico op te sturen naar het door verkoper op te geven postadres.
De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien:
1.) de koper de zaken heeft verwaarloosd.
2.) de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens verkoper zijn verricht.
3.) bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
4.) de folie niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is aangebracht dan wel onderhouden.
5.) de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
6.) de koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

13. Schade

Autodealerstickers.nl is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade na het (verkeerd) toepassen van het product. Dan wel het (verkeerd) aanbrengen cq. (verkeerd) verwijderen van het product.
Tevens is Autodealerstickers.nl is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan, voor, tijdens of na het aanbrengen van de sticker dan wel schade aan het object waarop de sticker is/wordt aangebracht dan wel schade ontstaan tijdens het gebruik van de producten van Autodealerstickers.nl

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Autodealerstickers.nl en U is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk onderling opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kunnen beide partijen een gerechtelijke procedure starten.

Heeft u vragen?

Neem contact op met ons, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.